ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1  – Definities 

WoordOmschrijving
Aanbiedingeen offerte of anderszins schriftelijk of mondeling voorstel van BMR aangaande de voorwaarden waaronder BMR bereid is om te leveren aan Wederpartij;
BW                   Burgerlijk Wetboek; 
Dag                   kalenderdag; 
BMR                 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blokker Metaalrecyling B.V. dan wel BMR B.V.;
Overeenkomstiedere overeenkomst die tussen BMR en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst; 
PartijenBMR en Wederpartij gezamenlijk; 
Productieder op grond van de Overeenkomst door BMR aangeboden, te leveren of geleverde zaak; 
Voorwaarden deze algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden; 
Wederpartijelke partij die bij BMR offertes opvraagt, die als koper met BMR koopovereenkomsten sluit en /of die door BMR aan zich laat leveren of afleveren;

Artikel 2 – Algemeen en toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, contracten, verkopen, levering en afleveringen door BMR, voor zover van deze Voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken. De eventueel overeengekomen afwijkingen of aanvullingen hebben slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst. 
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.  
 3. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de Overeenkomst en de Voorwaarden, prefereren de bepalingen uit de Overeenkomst. 

Artikel 3 – Het aanbod en totstandkoming overeenkomst  

 1. De offertes van BMR zijn vrijblijvend. Wederpartij kan zich niet beroepen op eventuele offertes door of namens BMR die niet schriftelijk zijn gedaan. 
 2. BMR is niet gehouden een aanbod en/of overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs indien die prijs berust op een druk- en/of zetfout. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de Wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt onder andere de volgende informatie:
  • de prijs exclusief belastingen, tenzij anders overeengekomen;
  • de eventuele kosten van levering;
  • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor de aanvaarding van het aanbod; 
 4. Indien BMR zaken of Producten levert van welke aard dan ook onder welke benaming dan ook, is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen BMR en Wederpartij. 

Artikel 4 – Prijs(wijzing) en betaling 

 1. De overeengekomen prijzen zijn vast en weergegeven in Euro, exclusief btw, tenzij Partijen anders overeenkomen. De overeengekomen prijzen omvatten alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van BMR uit de Overeenkomst. 
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de Producten niet verhoogt, behoudens prijswijzigingen als gevolg van verandering in btw tarieven, of als Partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de prijs variabel blijft totdat deze door BMR is vastgesteld.
 3. Indien meer wordt geleverd dan het overeengekomen, heeft BMR het recht om de hoeveelheid te veel geleverde zaken of Producten af te rekenen tegen dezelfde prijs als overeengekomen en bij gebreke daarvan af te rekenen tegen de dagprijs en bij gebreke daarvan af te rekenen tegen gebruikelijke prijzen. 
 4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt een betalingstermijn van 3 dagen na factuurdatum, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. De verschuldigde bedragen dienen binnen de betalingstermijn te worden betaald op het door BMR opgegeven rekeningnummer.  
 5. Bij overschrijding van de hiervoor bedoelde betalingstermijn is de Wederpartij – zonder nadere ingebrekestelling – over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. 
 6. Indien Wederpartij in gebreke of verzuim is in de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, heeft BMR het recht om de gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte aan Wederpartij in rekening te brengen. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. 
 7. Wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van haar betalingen. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichtingen van Wederpartij niet op. 

Artikel 5 – Levertijd / aflevering

 1. Levering geschiedt op de tussen Partijen overeengekomen plaats, binnen de overeengekomen termijn. 
 2. De door BMR vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen overschreden worden. Een door BMR vermelde leveringstermijn is geen fatale termijn zoals bedoeld in artikel 6:83 aanhef onder a BW.
 3. Op het moment dat BMR weet dat de Levering niet, of niet tijdig kan plaatsvinden, stelt zij Wederpartij hiervan direct van op de hoogte. 
 4. De kosten voor levering komen voor rekening van BMR, tenzij anders schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. 

Artikel 6 – Eigendomsovergang en risico 

 1. Leveringen worden gedaan onder de toepasselijkheid van de Incoterms 2020.
 2. Levering aan BMR geschiedt DDP aan het bedrijf van BMR, levering door BMR geschiedt EXW, één en ander tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen. 

Artikel 7 – Reclame– en herroepingsrecht / klachtplicht 

 1. Wederpartij is verplicht de geleverde zaken of Producten te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de zaken of Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de zaken of Producten kwalitatief en kwantitatief overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. Geringe afwijkingen in kwaliteit of kwantitatief opzicht van de geleverde zaken en Producten, geven geen recht tot afkeuring. 
 2. Klachten van Wederpartij over de uitvoering van de Overeenkomst en/of over de eigenschappen van door BMR geleverde zaken of Producten moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden en schriftelijk worden ingediend bij BMR, nadat Wederpartij een of meerdere gebrek(en) heeft geconstateerd. Na levering van de zaken of Producten heeft de Wederpartij 3 dagen om eventuele gebreken aan de zaken of Producten te melden aan BMR. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Middels deze bepaling wordt er uitdrukkelijk afgeweken van artikelen 7:23 BW en 6:89 BW. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. BMR is alleen aansprakelijk voor directe schade door opzet of bewuste roekeloosheid van BMR zelf. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BMR aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. 
 2. BMR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die niet direct is, waaronder, maar niet begrepen tot: gederfde winst, gevolgschade, geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitdrukkelijk uitgesloten.  
 3. Iedere aansprakelijkheid van directe schade van BMR jegens Wederpartij, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis – waarbij een reeds van samenhangende gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt – beperkt door het door de Wederpartij aan BMR betaalde factuurbedrag, inclusief verzendkosten. 
 4. Wederpartij dient binnen zes maanden nadat de vordering had moeten worden gemeld zoals bedoeld in artikel 7 lid 2 daarover een procedure te zijn begonnen tegen BMR op straffe van verval van rechtsvorderingen die voortvloeien uit de klacht.

Artikel 9 – Overmacht 

 1. BMR is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden onder andere begrepen alle van buiten komende oorzaken waarop BMR geen invloed kan uitoefenen.
 3. Het is BMR toegestaan haar verplichtingen op te schorten, zo lang de overmachtssituatie zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel voortduurt.

Artikel 10 – Opschorting, verrekening, verzuim en ontbinding  

 1. In het geval van surséance van betaling of een (aanvraag van) faillissement van de Wederpartij is BMR gerechtigd de overeenkomsten met Wederpartij te beëindigen en/of haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst of overeenkomsten die daarmee verband houden, op te schorten. 
 2. BMR is tevens gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien de Wederpartij niet, of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en Voorwaarden. Het recht van BMR om de ontbinding van de Overeenkomst in te roepen ontstaat op het moment dat BMR Wederpartij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Wederpartij daarna in verzuim is geraakt.
 3. BMR heeft het recht haar verplichtingen op te schorten (ter verrekening) en/of te verrekenen op het moment dat de Wederpartij een of meer op hem rustende verplichtingen niet nakomt. 
 4. Een beroep op opschorting (ter verrekening) of verrekening door of namens Wederpartij uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten.  

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud en pandrecht 

 1. BMR behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomsten geleverde of te leveren zaken en Producten het eigendom voor totdat volledige betaling van de Wederpartij heeft plaatsgevonden. 
 2. BMR behoudt zich ten aanzien van alle op grond van koopovereenkomst geleverde of te leveren zaken en Producten het eigendom voor, maar ook het eigendom op zaken die door de verwerking of bewerking van de geleverde zaken of Producten ontstaan (verlängerter Eigentumsvorbehalt).
 3. De door BMR geleverde zaken en Producten die ingevolge lid 1 en 2 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken of Producten te verpanden of op andere wijze te bewaren.  
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en Producten, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht om BMR daarvan onverwijld, uiterlijk binnen 24 uur, op de hoogte te stellen. 
 5. In het geval BMR haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijk en niet herroepelijke toestemming aan BMR en de door BMR aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van BMR zich bevinden en die zaken of Producten terug te nemen. 

Artikel 12 – Overige bepalingen

 1. indien enige bepaling van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn, wordt alleen de desbetreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven onverkort van kracht. BMR en Wederpartij zullen alsdan in overleg treden om een nieuwe bepaling te formuleren ter vervanging van de nietige of vernietigbare bepaling, waarbij zoveel als mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. 
 2. BMR behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 
 3. Het is Wederpartij niet toegestaan haar verplichtingen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst aan derden over te dragen, tenzij BMR uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Artikel 13 – Forumkeuze en toepasselijk recht 

 1. Op alle overeenkomsten, waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, met inbegrip van het Weens Koopverdrag. 
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen partijen, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van naderere overeenkomsten zullen worden beslecht door de absoluut bevoegde overheidsrechter te Enschede.